O strategii 2010-2015

Autor: Józef Łysikowski, 1 października, 2010, Brak komentarzy

Zarząd Oddziału ZNP w Żmigrodzie na posiedzeniu w dniu 22.09.2010 r. sformułował uwagi i propozycje do projektu dokumentu
Strategia rozwoju oświaty gminy Żmigród na lata 2010-2015”, w części dotyczącej misji i celów. Ustalony termin konsultacji minął 30 września 2010r. Stanowisko Związku – które prezentujemy poniżej – zostało przekazane Organowi Prowadzącemu oraz dyrektorom szkół.

(proponowane poprawki zaznaczono kolorem czerwonym)

” ………

4. Misja i cele oświaty w latach 2010 – 2015

 W oparciu o wnioski wynikające z analizy żmigrodzkiej oświaty, oświata w kolejnych latach powinna ukierunkowywać się na podniesieniu jakości świadczonych usług edukacyjnych, zarówno w zakresie osobowym jak i bazowym. Wynikająca stąd misja jest jednoznaczna: należy stworzyć odpowiednie warunki pracy, nauki, wychowania oraz opieki i bezpieczeństwa w placówkach oświatowych z uwzględnieniem demografii oraz możliwości finansowych gminy Żmigród. W oparciu o powyższe sformułowanie określono następujące cele strategiczne dla żmigrodzkiej oświaty:
1. Wzrost poziomu kształcenia dzieci i młodzieży do średniego poziomu w kraju, poprzez:
- upowszechnienie subwencjonowanej, publicznej edukacji przedszkolnej,
- wykorzystanie skutków niżu demograficznego do poprawy jakości pracy, m.in. poprzez optymalizację liczby uczniów w oddziałach i grupach,
· wykorzystanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych w procesie nauczania,
- rozwijanie bibliotek szkolnych jako podstawowego miejsca pracy własnej uczniów i nauczycieli,
· zwiększenie liczby różnorodnych zajęć pozalekcyjnych, w tym służących wyrównywaniu szans edukacyjnych,
· współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Żmigród,
· podnoszenie jakości pracy szkoły, w tym upowszechnianie technologii informacyjnych oraz zapewnienie swobodnego dostępu do Internetu na terenie placówek oświatowych,
· podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych kadry nauczycielskiej, oraz promowanie osiągnięć nauczycieli,
· wspieranie istniejących oraz  tworzenie nowych organizacji pozarządowych i społeczno-zawodowych przy szkołach ,
· utworzenie systemu dokształcania i doskonalenia nauczycieli przedmiotowych (??) na poziomie gminy

2. Wysoki standard funkcjonowania szkół i przedszkola, poprzez:
· systematyczny wzrost nakładów finansowych na oświatę samorządową, zgodnie z możliwościami gminy, jako organu prowadzącego,
- rozwój bazy oświatowej:
- modernizacja obiektów szkolnych: termomodernizacja budynków szkolnych w Barkowie i Radziądzu oraz w Publicznym Przedszkolu w Żmigrodzie, wymiana dachu w Gimnazjum w Żmigrodzie, priorytetowo należy traktować budowę szkoły w Żmigrodzie oraz modernizacje boiska szkolnego w Barkowie,
- rozpoczęcie budowy basenu w Żmigrodzie,
- organizacja, wyposażenie w odpowiedni sprzęt oraz przygotowanie kadry do prowadzenia oddziałów integracyjnych
- ukończenie budowy sal gimnastycznych w Korzeńsku i Powidzku,
· wzbogacenie oraz dostosowanie oferty szkół i przedszkola do potrzeb i oczekiwań uczniów i ich rodziców,
· prowadzenie właściwej polityki kadrowej, w tym zatrudnianie nauczycieli o pełnych kwalifikacjach oraz zmniejszenie obciążenia nauczycieli poprzez ograniczenie liczby godzin ponadwymiarowych, z jednoczesnym zapewnieniem realnego wzrostu dochodów nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
· pozyskiwanie środków finansowych z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni przedmiotowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne,
· menedżerskie zarządzanie szkołami przez dyrektorów, z jednoczesnym ich uspołecznieniem poprzez stworzenie systemu opiniowania oraz konsultacji ze środowiskiem rodziców i związkami zawodowymi,
·opracowywanie projektów i pozyskiwanie środków z fundacji i funduszy unijnych na działalność oświatową,
· nawiązanie współpracy partnerskiej z gminami europejskimi, umożliwiającymi wymianę dzieci i młodzieży,
· realizację programów prozdrowotnych i profilaktycznych w szkołach,
· organizację dożywiania, w tym zapewnienie ciepłych posiłków,
· podejmowanie działań profilaktycznych w celu zapobiegania zjawiskom patologicznym w
szkole,
- wspieranie i rozwijanie funkcji opiekuńczej szkoły, w tym opieki okołomedycznej,
· zapewnienie uczniom i pracownikom bezpieczeństwa w szkole,
· stworzenie warunków do aktywnego wykorzystania czasu zajęć świetlicowych,
· sprawny i bezpieczny dojazd do szkoły i domu,
· promocję osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych szkoły.

3. Rozwój i dostępność sportu w społeczeństwie, poprzez:
· utworzenie klas sportowych o profilu piłkarskim w Szkole Podstawowej i Gimnazjum im Macieja Rataja w Żmigrodzie oraz rozwijanie różnych form aktywności fizycznej uczniów, w tym adresowanych do dziewcząt,
· organizacja zajęć pozalekcyjnych wspólnie z działającymi klubami sportowymi i stowarzyszeniami,
· organizacja wypoczynku letniego i zimowego obejmującego zajęcia sportowe,
· organizację imprez sportowych lokalnych i ponadlokalnych,
· wyposażanie obiektów sportowych w sprzęt sportowy umożliwiający organizację różnorodnych form zajęć sportowych,
· wyposażenie hali sportowej w Żmigrodzie w sprzęt potrzebny do organizacji zajęć sportowych dla osób starszych i niepełnosprawnych,

4. Popularyzacja nauki języków obcych, poprzez:
· wprowadzenie nauki języka angielskiego lub niemieckiego dla nauczycieli i pracowników szkół oraz administracji samorządowej,
· realizację międzynarodowej wymiany uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji oświatowej,

 Osiągnięcie założonych celów strategicznych wymaga dalszego kształtowania sprawnej organizacji zarządzania oświatą. Niezbędne jest większe zaangażowanie placówek oświatowych w pozyskiwanie środków pozabudżetowych, bez udziału organu prowadzącego. Konieczna jest współpraca w tym zakresie pomiędzy szkołami i organizacjami   ( … )

……….”

Pełny tekst projektu dokumentu opracowanego przez Urząd Miejski jest dostępny w każdej placówce gminnej.

Podziel się na:
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Śledzik
 • Blip
 • Blogger.com
 • elefanta
 • email
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Grono.net
 • Gwar
 • Kciuk.pl
 • Linkologia
 • PDF
 • Pinger
 • Poleć
 • Spis
 • Twitter
 • Wykop
Powiązane wpisy
Zostaw odpowiedź