Plan pracy na 2011 rok

Autor: Józef Łysikowski, 9 lutego, 2011, Brak komentarzy

Zarząd Oddziału ZNP w Żmigrodzie na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2011 r. przyjął Plan Pracy Oddziału ZNP w Żmigrodzie na rok 2011, którego treśc prezentujemy poniżej: 

Obrona statusu prawnego i materialnego pracowników oświaty: 

 • Udział w działaniach inicjowanych przez Zarząd Główny i Zarząd Okręgu Dolnośląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego.
 • Podejmowanie interwencji w obronie praw pracowniczych; przeciwstawianie się nieuzasadnionym zwolnieniom członków związku.
 • Egzekwowanie corocznego wzrostu płac dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, w tym renegocjowanie i uzgadnianie regulaminów płacowych.
 • Ochrona miejsc pracy; monitorowanie działań JST w zakresie wprowadzania rozwiązań konsolidacyjnych.
 • Monitorowanie sposobów realizacji godzin “karcianych” w poszczególnych placówkach, formułowanie wniosków pod adresem dyrekcji placówek i organu prowadzącego.
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi w zatrudnianiu oraz nieprzestrzeganiu prawa pracy przez pracodawców.
 • Monitorowanie realizacji świadczeń wynikających z przepisów prawa, w tym ZFŚS, fundusz zdrowotny, nagrody, premie, dodatki – zwłaszcza w odniesieniu do członków ZNP.

 Nadzór nad finansowaniem zadań edukacyjnych:

 • Wspieranie działań władz ZNP mających na celu zwiększenie nakładów na oświatę i wychowanie.
 • Monitorowanie wykorzystania środków na oświatę pochodzących z subwencji oświatowej i środków własnych JST
 • Monitorowanie osiągania wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w gminie i w powiecie.
 • Analiza projektów arkuszy organizacyjnych, postulowanie wprowadzenia lokalnych rozwiązań wykorzystujących skutki niżu demograficznego do poprawy warunków kształcenia, wychowania i opieki.
 • Egzekwowanie i kontrola podziału oraz wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 • Kontynuowanie działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz powszechnego dostępu do bezpłatnej edukacji na wszystkich szczeblach kształcenia.

Doskonalenie systemu edukacji:

 •  Wspomaganie działań na rzecz obrony oświaty publicznej.
 • Inicjowanie, opiniowanie, konsultowanie, renegocjowanie oraz uzgadnianie projektów aktów prawnych regulujących funkcjonowanie oświaty na terenie gminy i powiatu.
 • Zapewnienie udziału przedstawiciela ZNP w komisjach konkursowych na dyrektorów szkół, komisjach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych na poszczególne stopnie awansu zawodowego oraz w naradach i zebraniach organizowanych przez JST.
 • Monitorowanie realizacji przyjętej Strategii Rozwoju Oświaty Gminy Żmigród na lata 2010-2015.
 • Inicjowanie i organizowanie szkoleń oraz debat dotyczących problemów lokalnej oświaty.

Doskonalenie działalności wewnątrzzwiązkowej:

 •  Dążenie do zwiększenia szeregów związkowych poprzez propagowanie bieżących działań Związku w zespołach pracowniczych i promowanie ich w lokalnej prasie oraz aktywny udział członków Zarządu Oddziału w posiedzeniach rad pedagogicznych i spotkaniach ze wszystkimi pracownikami placówek oświatowych.
 • Upowszechnianie uchwał i materiałów 40. Zjazdu Delegatów ZNP.
 • Popularyzowanie w środowisku lokalnym historii, dorobku i tradycji ZNP.
 • Wzmacnianie dyscypliny związkowej poprzez egzekwowanie realizacji zapisów Statutu ZNP oraz uchwał władz, zwiększanie odpowiedzialności działaczy za wykonywanie przyjętych na siebie obowiązków.
 • Dostarczanie członkom ZNP aktualnych informacji związkowych, prawnych i oświatowych, ze szczególnym wykorzystaniem własnej strony internetowej oraz systemu poczty elektronicznej.
 • Udzielanie członkom ZNP pomocy finansowej w postaci zasiłków i zapomóg oraz pomocy prawnej udzielanej przez związkowego radcę prawnego.
 • Pomoc w sprawach awansu zawodowego, w szczególności młodym nauczycielom – członkom ZNP.
 • Kontynuowanie zabiegów o wyróżnianie działaczy związkowych odznaczeniami państwowymi, resortowymi i związkowymi.
 • Współpraca z Radą Gminy, Radą Powiatu burmistrzem gminy, starostą powiatu, dyrektorami szkół oraz ogniwami ZNP w sąsiednich gminach.
 • Nawiązanie współpracy z nauczycielską organizacja związkową w partnerskim mieście Bargteheide
 • Organizowanie imprez kulturalnych, turystycznych, obejmujących swym zasięgiem coraz większą liczbę członków Związku i ich rodzin: wyjazdy do kina, teatru, opery, spotkanie opłatkowe, związkowa majówka, dwudniowa wycieczka na trasie Kruszwica – Ciechocinek – Toruń, spotkanie z osobami rozpoczynającymi pracę, spotkanie z członkami ZNP odchodzącym na emeryturę, spotkania przy kawie z okazji Dnia Edukacji, zapalanie zniczy w Dniu Zadusznym na grobach nauczycieli.
 • Utrzymywanie kontaktów z emerytowanymi członkami związku: osobiste składanie życzeń z okazji jubileuszu 70 – lecia urodzin, odwiedziny z okazji kolejnych jubileuszy, odwiedziny jubilatów z okazji złotych i diamentowych godów, wręczanie upominków, odwiedziny osób chorych i nieobecnych na spotkaniach emeryckich.
 • Uaktywnienie działalności Społecznej Inspekcji Pracy.
 • Analiza działalności Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej
 • Pokazywanie i promowanie dobrej pracy nauczycieli i osiągnięć szkół, przeciwstawianie się uogólnianiu negatywnych opinii i ocen.
 • Pomoc merytoryczna i techniczna w prowadzeniu bieżącej działalności przez ogniska i grupy związkowe oraz Sekcję Emerytów i Rencistów.

Plan pracy ma charakter otwarty, więc będzie w trakcie roku modyfikowany zgodnie z potrzebami i postulatami członków ZNP oraz dostosowywany do bieżącej sytuacji.

Podziel się na:
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Śledzik
 • Blip
 • Blogger.com
 • elefanta
 • email
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Grono.net
 • Gwar
 • Kciuk.pl
 • Linkologia
 • PDF
 • Pinger
 • Poleć
 • Spis
 • Twitter
 • Wykop
Powiązane wpisy
Zostaw odpowiedź