O nas

Autor: Józef Łysikowski, 29 sierpnia, 2010, Brak komentarzy

Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) – obecnie – według Statutu – ZNP jest „jednolitym, dobrowolnym, niezależnym i samorządnym związkiem zawodowym pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki, zrzeszającym osoby…”, zwane dalej członkami ZNP. Na czele ZNP stoi Zarząd Główny, który obejmuje swoim działaniem cały kraj. Na szczeblu wojewódzkim tworzone są Zarządy Okręgów, odpowiedzialne za działanie na terenie danego województwa. W ramach gmin (czasami powiatów) tworzone są Zarządy Oddziałów. W poszczególnych placówkach działają Zarządy Ognisk lub Grupy Związkowe. W ramach Zarządów od szczebla oddziałów działają Sekcje Związkowe: Sekcja Pracowników Administracji i Obsługi, oraz Sekcja Emerytów i Rencistów. Żeby usprawnić pracę oraz by dostosować działalność do specyfiki różnych poziomów nauczania powołano Sekcje Zawodowe: Wychowania Przedszkolnego, Szkolnictwa Ogólnokształcącego, Opieki nad Dzieckiem, Poradnictwa i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Szkolnictwa Specjalnego, Szkolnictwa Zawodowego i Ustawicznego, Szkolnictwa Rolniczego, Bibliotekarska, Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli.

Związek Nauczycielstwa Polskiego jako organizacja zawodowa był zawsze obrońcą i rzecznikiem interesów nauczycieli i pracowników oświaty. Stąd też sprawy warunków życia i pracy członków związku znajdują się na najważniejszym miejscu w programie naszej działalności .

Oddział ZNP w gminie Żmigród powstał w 1976 roku w związku z nowym podziałem administracyjnym kraju. Obecnie nasza organizacja zrzesza ponad 170 członków: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkół oraz emerytów. Oddziałem kieruje Zarząd, który został wybrany na Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej w maju 2010 roku. Prezesem Zarządu jest kol. Józef Łysikowski. Przy Zarządzie Oddziału ZNP działa również Zarząd Sekcji Emerytów i Rencistów, którą kieruje kol. Maria Ciesla. W placówkach oświatowych działają ogniska lub grupy ZNP.

Współczesne oblicze ZNP

We współczesnych czasach Związek stara się być organizacją autonomiczną, która angażuje się w najważniejsze sprawy oświatowe i aktywnie uczestniczy w rozwiązywaniu różnorodnych problemów związanych ze szkolnictwem. Zadania jakie podejmuje Związek wynikają przede wszystkim z jego statutu oraz uchwał podejmowanych na krajowych zjazdach delegatów.

Oto najważniejsze zadania ZNP:

 • uczestniczenie w kształtowaniuwaniu prawa;
 • proponowanie i preferowanie rozwiązań sprzyjających tworzeniu edukacji na miarę potrzeb;
 • współpraca z instytucjami i organizacjami, które działają dla dobra dzieci i młodzieży;
 • współdziałanie z władzami państwowymi i samorzadowymi;
 • wspieranie decyzji i działań służących realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych szkół i placówek oświatowych;
 • ochrona godności i rangi zawodu nauczycielskiego, interesów zawodowych i socjalnych wszystkich pracowników oświaty i nauki;
 • obrona prawa emerytów i rencistów do godnego życia.

Ponadto ZNP oferuje swym członkom: poradnictwo, pomoc i obronę prawną, pomoc w kształceniu, doskonałeniu i uzyskiwaniu awansu zawodowego, pomoc materialną w trudnych sytuacjach życiowych, uczestnictwo w imprezach kulturalnych, rekreacyjno-turystycznych oraz wypoczynek i leczenie we własnych ośrodkach sanatoryjnych.

ZNP uczestniczy w przebudowie systemu edukacji narodowej:

1. Przeciwstawia się likwidacji szkół i przekazywaniu ich prowadzenia przez fundacje i stowarzyszenia.
2. Bierze udział w propagowaniu idei upowszechniania publicznego wychowania przedszkolnego jako elementu wyrównywania szans.
3. Podejmowuje działania do zabezpieczenia warunków reałizacji obowiązku rocznego przygotowania do nauki w szkole dzieci 6-letnich.
4. Uczestniczy w komisjach konkursowych na dyrektorów placówek oświatowych.
5. Uczestniczy w komisjach do spraw awansu zawodowego, organizuje spotkania dla wszystkich nauczycieli zainteresowanych tą tematyka.
6. Bierze udział w kształtowaniu budżetu gminy na oświatę oraz sieci placówek szkolnych.
7. Opiniuje, konsultuje i uzgadnia projekty aktów prawnych regulujących funkcjonowanie oświaty na terenie gminy.
8. Obecnie przeciwstawia się założeniom „Strategii Rozwoju Edukacji na lata 2007- 2013″ widząc zagrożenia dla funkcjonowania oświaty publicznej.

Związek dba o status prawny i materialny pracowników oświaty:

1. Realizuje zapisy znowelizowanej ustawy Karta Nauczyciela.
2. Kontroluje przepisy dotyczące czasu pracy nauczyciela jak i innych pracowników.
3. Przeciwstawia się nieuzasadnionemu zwalnianiu nauczycieli ~ innych pracowników oświaty.
4. Egzekwuje coroczny wzrost płac pracowników nie będących nauczycielami oraz służy pomocą w rozwiązywaniu ich problemów zawodowych.
5. Sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem prawa przez pracodawców, interweniuje w przypadku naruszenia prawa.
6. Kontroluje właściwą realizację ZFŚS tak dla czynnych jak i emerytowanych pracowników oświaty.
7. Opiniuje wnioski o udzielanie pomocy materialnej z ZFŚS.
8. Współdziała w sprawach oświaty i jej pracowników z Burmistrzem Gminy, Referatem Oświaty oraz dyrektorami szkół i organizacjami społecznymi.
9. Systematycznie informuje swoich członków o przepisach prawa i jego nowelizacji.
10. Organizuje w miarę potrzeb pomoc finansową w formie zbiórek pieniędzy dla pracowników oświaty, którzy znajdą się w trudnej sytuacji życiowej.
11. Prowadzi działalność statutową poprzez wypłacanie zasiłków statutowych z tytułu urodzin i zgonu oraz udzielanie zapomóg dla członków znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

ZNP prowadzi działalność wewnątrzorganizacyjną i kulturalno-turystyczną:

1. Promuje ZNP w lokalnej prasie.
2. Szkoli oddziałowych Społecznych Inspektorów Pracy.
3. Organizuje imprezy integracyjne dla członków, wyjazdy do kina i teatru, „majówki”.
4. Corocznie dziękuje za pracę członkom, którzy odeszli na emeryturę, organizując uroczyste spotkania z udziałem władz lokalnych.
5. Dba o pamięć zmarłych członków ZNP zapalając znicze w Dniu Zadusznym.
6. Organizuje spotkania dla emerytów i rencistów z okazji Dnia Edukacji i spotkania noworocznego finansowanego z ZFŚS.

zadbaj o siebie – wstąp do ZNP!

Podziel się na:
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Śledzik
 • Blip
 • Blogger.com
 • elefanta
 • email
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Grono.net
 • Gwar
 • Kciuk.pl
 • Linkologia
 • PDF
 • Pinger
 • Poleć
 • Spis
 • Twitter
 • Wykop

{Komentowanie wyłączone}