Plany na 2016 rok

Autor: Józef Łysikowski, 27 stycznia, 2016, Brak komentarzy

Zarządu Oddziału ZNP na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2015 r. podsumował działalność związkowa w roku 2015 oraz omówił i przyjął dokumenty programowe na rok 2016. Przypomnieć należy, że działalność Związku jest jawna – wszyscy członkowie ZNP maja prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu na prawach obserwatora, zabierać głos, zgłaszać swoje propozycje, uwagi i postulaty, przedstawiać problemy oraz znać finanse organizacji.

Najważniejszym zadaniem Zarządu Oddziału w 2016 roku będzie ochrona miejsc pracy członków ZNP w obliczu zmian strukturalnych w systemie oświaty.

Zobacz: PLAN PRACY ZARZĄDU ODDZIAŁU ZNP W ŻMIGRODZIE na 2016 rok

* * * * *

Terminarz i tematyka posiedzeń Zarządu Oddziału ZNP w Żmigrodzie na rok 2016

   

  20 styczeń

 • przyjęcie sprawozdań za rok 2015
 • przyjęcie dokumentów programowych na rok 2016
 •  

  24 luty

 • analiza informacji dot. zmian w systemie oświaty
 • spotkanie z dyrektorami placówek – „okrągły stół”
 •  

  16 marzec

 • analiza informacji o średnich wynagrodzeniach nauczycieli
 • analiza informacji o waloryzacji płac pracowników administracji i obsługi
 • dystrybucja upominków wielkanocnych
 •  

  13 kwiecień

 • analiza informacji o funkcjonowaniu funduszu mieszkaniowego
 • przygotowanie wycieczki związkowej
 •  

  18 maj

 • analiza założeń do projektów organizacyjnych
 • przygotowanie związkowej majówki
 •  

  15 czerwiec

 • przegląd obowiązujących uchwał, regulaminów i propozycje zmian
 • analiza informacji o funkcjonowaniu kasy zapomogowo-pożyczkowej
 •  

  21 wrzesień

 • spotkanie z osobami odchodzącymi na emeryturę
 • spotkanie z osobami rozpoczynającymi pracę
 • przygotowanie obchodów Dnia Edukacji
 •  

  12 październik

 • przygotowanie obchodów Dnia Zadusznego
 • przygotowanie wyjazdu do placówki kultury
 • analiza informacji o funkcjonowaniu ZFŚS w poszczególnych placówkach
 •  

  09 listopad

 • spotkanie z prawnikiem nt. zmian przepisów oświatowych
 •  

  14 grudzień

 • organizacja spotkania noworocznego dla emerytów
 • dystrybucja upominków gwiazdkowych
 • podsumowanie pracy w roku 2016
 • propozycje do planu pracy na 2017 rok
 •  

W/w plan należy traktować jako ramowy i będzie on modyfikowany w zależności od sytuacji. Ponadto na każdym posiedzeniu będą rozpatrywane wnioski o zasiłki i zapomogi oraz omawiane będą bieżące sprawy związkowe, w tym stan finansów, postulaty członków i zalecenia władz ZNP.

* * * * *

Informacja o pracy Prezesa i Zarządu Oddziału ZNP w Żmigrodzie

za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.1015 r.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 9 posiedzeń Zarządu Oddziału. Podjęto 16 uchwał Zarządu i 6 uchwał Prezydium Zarządu. Rok 2015 zdominowany był przez działania związane z nauczycielskimi protestami w obronie Karty Nauczyciela i statusu zawodowego. Udało się, po wieloletnich staraniach, wynegocjować od Gminy Żmigród niewielkie podwyżki uposażenia zarówno nauczycieli, jak i pracowników obsługi. Ważniejsze przedsięwzięcia podejmowane przez Zarząd i Prezesa Oddziału w okresie sprawozdawczym, to:

 • odsłonięcie pamiątkowego kamienia poświęconego Pionierom Oświaty,
 • zorganizowanie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 70-lecia powojennego osadnictwa na Ziemi Żmigrodzkiej i 110-rocznicy powstania ZNP,
 • udział w akcjach protestacyjnych organizowanych przez władze ZNP,
 • przesyłanie informacji, udzielanie bieżących porad nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym,
 • bieżące informowanie członków związku o działaniach nadrzędnych instancji związkowych,
 • uzgadnianie, opiniowanie projektów aktów prawnych wydawanych przez Organy Prowadzące i dyrektorów szkół,
 • opiniowanie wniosków dyrektorów placówek w kwestiach zwolnień lub ograniczeń etatów,
 • opracowanie i zgłoszenie wniosków do budżetu gminy na rok 2015,
 • wystąpienie do dyrektorów o dokonanie waloryzacji płac pracowników obsługi,
 • analiza informacji o średnich wynagrodzeniach nauczycieli,
 • analiza projektów organizacyjnych placówek,
 • opiniowanie podziału środków na doskonalenie,
 • udział przedstawiciela ZNP w pracach komisji dot. awansu zawodowego,
 • udział przedstawiciela ZNP w pracach komisji konkursowej na dyrektora S.P. w Barkowie
 • przyznawanie zasiłków statutowych i zapomóg związkowych
 • objęcie wszystkich członków ubezpieczeniem NNW,
 • przystąpienie do funduszu “Senior”
 • wystąpienie o odznaki dla członków związku
 • kontynuowanie akcji wymiany legitymacji,
 • zorganizowanie spotkania noworocznego dla emerytów i rencistów,
 • zorganizowanie wyjazdu do Teatru Kameralnego i Teatru Współczesnego,
 • zorganizowanie nauczycielskiego pikniku w Rudzie Żmigrodzkiej,
 • zorganizowanie wycieczki na Jurę Krakowsko-Częstochowską,
 • zorganizowanie szkolenia dla aktywu związkowego i dyrektorów placówek „Odpowiedzialność i ochrona nauczycieli w świetle obowiązujących przepisów prawa”,
 • udział 2 osób w szkoleniu OPZZ n/t prawa pracy i nowej formuły dialogu społecznego,
 • udział w pogrzebach członków związku,
 • akcja zapalania zniczy na grobach pracowników oświaty w Dzień Zaduszny,
 • zakup i dystrybucja upominków świątecznych dla wszystkich członków.

 
Oddział ZNP w Żmigrodzie na dzień 31 grudnia 2015 liczył 180 członków, w tym 107 osób czynnych zawodowo (87 nauczycieli, 21 pracowników administracji i obsługi,) 1 osoba bezrobotna oraz 72 emerytów i rencistów. W roku 2015 w szeregi ZNP wstąpiły 2 osoby czynne zawodowo.

 
W omawianym okresie wpływy ogółem wyniosły 40.246,81 zł. Wydatki roczne wyniosły 39.167,71 zł. Stan środków na koniec 2015 roku wynosił 3.364,69 zł. Oddziałowa Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2016 r. pozytywnie zaopiniowała realizację planu finansowego za 2015 rok.

Podziel się na:
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Śledzik
 • Blip
 • Blogger.com
 • elefanta
 • email
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Grono.net
 • Gwar
 • Kciuk.pl
 • Linkologia
 • PDF
 • Pinger
 • Poleć
 • Spis
 • Twitter
 • Wykop
Powiązane wpisy
Zostaw odpowiedź