Stanowisko w sprawie projektów 2011/2012

Autor: Józef Łysikowski, 31 marca, 2011, 1 komentarz

Związek Nauczycielstwa Polskiego jest związkiem zawodowym działającym na podstawie Statutu zarejestrowanego przez właściwy sąd. Obowiązujący statut ZNP w art. 6. stanowi, iż: “Osiąganiu celów (…) służyć będą w szczególności następujące formy i przesłanki działania: (…) 3) opracowywanie i przedkładanie właściwym organom państwowym i samorządowym wniosków, opinii i stanowisk w sprawach oświaty, (…), warunków pracy i bytu pracowników (…)”.

Opierając się na powyższym unormowaniu Prezydium Zarządu Oddziału ZNP w Żmigrodzie przedkłada poniżej swoje stanowisko w sprawie projektowanych zmian organizacyjnych, które zawarte zostały w dokumencie z dnia 24 marca 2011r. pt. “Wytyczne do opracowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2011/2012 dla jednostek oświatowych Gminy Żmigród”:

 • Zdecydowanie protestujemy przeciwko zamiarowi likwidacji istniejących oddziałów szkolnych, co skutkować będzie znacznym zwiększeniem liczebności pozostałych oddziałów, pogorszeniem się warunków do efektywnej pracy nauczycieli, a więc w konsekwencji obniżeniem jakości nauczania i wychowania. Należy przypomnieć, że ukształtowana obecnie optymalna liczebność oddziałów jest wynikiem m.in. zaleceń Kuratorium i podjętych wcześniej przez Organ Prowadzący działań naprawczych. Ponadto – likwidowanie istniejących mikrospołeczności, jakimi są zespoły klasowe, podważa zaufanie rodziców do szkoły i jej pracowników, a dla dzieci stanowi źródło dodatkowego stresu i odbierane będzie jako niezasłużona, niezrozumiała kara.
 • Opowiadamy się za takim kształtowaniem liczebności nowych oddziałów, która zapewni możliwości realizacji podstaw programowych w odniesieniu do wszystkich podopiecznych, również tych o specjalnych potrzebach edukacyjnych, oraz będzie dostosowana do warunków lokalowych placówek. Chodzi tu w szczególności o wszystkie roczniki przedszkolne i dzieci 6-letnie, rozpoczynające naukę w szkołach podstawowych.
 • Zwracamy się o ponowne przeanalizowanie celowości drastycznego ograniczania liczby godzin związanych z opieką i zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom, zwłaszcza dzieciom w wieku przedszkolnym oraz dojeżdżającym.
 • Niezrozumiały jest zamiar redukowania przez Organ Prowadzący istniejących form pomocy psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznej w sytuacji, gdy wchodzące w życie rozporządzenia ministerialne znacząco zwiększają – w tym roku i w kolejnych latach szkolnych – zakres zadań nakładanych na szkoły. Warto podkreślić, że przepisy określają tylko górne granice liczebności grup, w których uczniom może być udzielana pomoc. Na przykład zajęcia wyrównawcze lub rozwijające uzdolnienia powinny być prowadzone w grupach liczących do 8 uczniów, zaś logopedyczne – w grupach do 4 uczniów. Nie jest ustalona dolna granica liczebności grup – jeśli więc w szkole jest tylko jeden uczeń o określonego rodzaju potrzebach, można i trzeba mu udzielać pomocy również indywidualnie.
 • Uważamy, że godziny tzw. “karciane” – wynikające z art. 42 KN – powinny być wykorzystane zgodnie z intencją ustawodawcy, tj. na wzmocnienie i wzbogacenie sposobów realizacji potrzeb rozwojowych uczniów oraz na rozszerzenie oferty działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych szkół. W “Wytycznych” zawarto polecenie “załatania” tymi godzinami redukowanych jednocześnie statutowych zajęć świetlicowych. Warto tutaj poinformować, iż takie właśnie, niweczące ideę ustawodawcy, działania gmin stały się podstawą do zgłoszenia przez grupę posłów projektu nowelizacji kontrowersyjnych przepisów.
 • Gminne “Wytyczne” zawierają również arbitralne polecenie redukcji etatów obsługowo-administracyjnych w szkołach, jednak nie wykazano na jakich mierzalnych kryteriach opierano się, nakazując zwolnienia. Wnioskujemy o opracowanie klarownych norm zatrudnienia tej grupy pracowników, z uwzględnieniem m.in. liczebności szkół, rodzaju stosowanego ogrzewania, wielkości powierzchni do sprzątania i przydzielonych zadań dodatkowych, realizowanych na rzecz środowiska. W odniesieniu do tej grupy pracowników już w przeszłości prowadzono działania “oszczędnościowe”, a obecnie nie nastąpiły w placówkach żadne zmiany polegające na zmniejszeniu zakresu zadań, więc wnioskujemy o wstrzymanie zwolnień do czasu opracowania norm, o których mowa powyżej. Przy ew. redukcji zatrudnienia w przyszłości należałoby wykorzystać możliwości wynikające z tzw. “naturalnego” ruchu kadrowego.

Przedstawiciele rządu R.P w publicznych wystąpieniach podkreślają rolę nauczycieli, szkoły i edukacji w budowaniu kapitału społecznego i jego bezpośrednim wpływie na gospodarkę, na wysokość PKB oraz wskazują, że na nauczycielach nie można oszczędzać. Pytamy więc – dlaczego Gmina Żmigród nie uwzględnia tych szczytnych haseł w swoich konkretnych decyzjach? Apelujemy o zrewidowanie przedkładanego dokumentu, z uwzględnieniem opinii środowiska oświatowego, rodziców i przedstawicieli lokalnej społeczności, a zwłaszcza z uwzględnieniem interesów młodego pokolenia mieszkańców Ziemi Żmigrodzkiej, które ma prawo do bezpłatnej edukacji na poziomie odpowiadającym wyzwaniom współczesnego świata.

Związek Nauczycielstwa Polskiego będzie wszystkimi dostępnymi metodami prawnymi bronił praw i interesów swoich członków. Z uwagi na zbyt krótki termin pozostawiony nam na zapoznanie się z planowanymi oszczędnościami i redukcjami, a tym samych brak czasu na zwołanie zebrania statutowego naszego organu kolegialnego, jakim jest Zarząd Oddziału, prosimy o stworzenie możliwości do odbycia bezpośredniej rozmowy delegacji związkowej z Panem Burmistrzem w najbliższym czasie.

Podziel się na:
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Śledzik
 • Blip
 • Blogger.com
 • elefanta
 • email
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Grono.net
 • Gwar
 • Kciuk.pl
 • Linkologia
 • PDF
 • Pinger
 • Poleć
 • Spis
 • Twitter
 • Wykop
Powiązane wpisy
1 odpowiedź {+}
Zostaw odpowiedź